Piletite kompensatsioon

Eesti Lavastajate Liit kompenseerib oma liikmete nii välismaal kui Eestis vaadatud lavastuste/ osaletud kultuurisündmuste/ külastatud kultuuriasutuste puhul:

  • teatripiletid ja teatrietenduste ülekannete/salvestuste kinopiletid 75% ulatuses;
  • muuseumi- ja kunstinäituste piletid 75% ulatuses;
  • teiste (kultuuri)sündmuste hüvitamise puhul otsustab juhatus vastavalt avalduses esitatud seletuse põhjendatusele iga juhtumi juures eraldi, kuid mitte rohkem kui 75% ulatuses. Seletuses peab olema välja toodud sündmuse olulisus lavastaja loomingulise enesetäienduse perspektiivis.

Avalduste vormistus:

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Piletid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Digipiletid väljaprindituna või avalduse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Avalduses peavad olema: lavastuse või kultuurisündmuse nimi/ nimed, pileti(te) maksumus(ed), piletite kogumaksumus ja väljaarvutatuna 75% piletite kogumaksumusest ning vajadusel lisapõhjendus. Kui piletid tekivad lisakuluna ELLi loomestipendiumi raames osaletud enesetäienduslikul reisil, tuleb see avalduses ära märkida.

Kui vormistus on ebakorrektne ja eeldab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10% st kompenseerida 65% ulatuses. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

KÕIGI TOETUSTE jm VÄLJAMAKSMINE toimub nädala jooksul juhatuse koosoleku otsusest.