Loometoetused

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus [pdf] [doc]
[vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele]

Kutselise loovisiku stipendiumitaotlus [pdf] [doc]
[loomingulise enesetäiendamise reisideks ja täiendõppeks]

Stipendiumi kasutamise aruanne [pdf] [doc]

Eesti Lavastajate Liit eraldab loovisikute loomestipendiumi kuni 650 EUR aastas. Stipendiumi saamise eelduseks on:

 • ELL kui ka Teatriliidu liikmemaksud on tasutud õigeks ajaks
 • liikmel pole aruandevõlga (aruandevõla laekumise kuupäevast on möödunud vähemalt 6 kuud)
 • liige ei ole vabastatud liikmemaksu tasumisest ega maksa liikmemaksu soodustariifil

Toetus on mõeldud erialase enesetäiendamise reisideks, festivalikülastusteks, koolitusteks jms. Koolituste puhul, mis on kaudselt seotud lavastaja erialaga (nt keeleõpe, kultuuriteoreetilised kursused vms) peab taotluses esitama veenva põhjenduse, kuidas on antud koolitus seotud konkreetse lavastaja loomingulise/ ametialase arenguga.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

ELLi juhatus palub stipendiumitaotlused (näiteks festivalikülastused jms) võimalusel esitada ka Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali.

Taotlused:

 • Taotlusi võib esitada paberkujul ELL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale (Teatriliidu kontoris Uus tn 5), digitaalsel kujul failina või skaneerituna sekretärile (kaisa@teatriliit.ee) ja ELLi esimehele (jaanika.juhanson@gmail.com) hiljemalt juhatuse koosolekule eelneval tööpäeval kell 12.00. Aasta lõpus on viimane päev taotlust esitada 20. detsember.
 • Taotluses peab olema märgitud kaasfinantseering ja omavastutus (olme ja toitlustus ei kuulu kaas- ega omafinantseeringu alla).
 • Taotluse kulude ja tulude pool peavad olema tasakaalus.
 • Majutuse piirmaksumus on üldjuhul 80 eurot ööpäeva kohta. Kahekohalise toa puhul katame vaid ELL liikme kulud. Põhjendatud olukorra puhul võib juhatus otsustada võimalusel eraldada suurema summa.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Ühe stipendiumitaotluse erinevad kuluread ei tohi olla esitatud erinevatele Teatriliidu alaliitudele (nt transport Näitlejate Liitu ja majutus Lavastajate Liitu)ei kehti ELL juhatuse otsusega alates 10.03.2019.
 • Taotluses (nt festivalisõidu või enesetäiendamisreisi puhul) võib olla ära näidatud ka piletite kompensatsioon 75%, kuid  taotletavasse summasse ei saa seda arvestada. Liit kompenseerib teatripiletid eraldi taotlusega tagantjärgi, piletite esitamisel (vt altpoolt teatripiletite kompensatsioon).
 • ELL tasub põhjendatud tervisekindlustusi reisi vältel ja viisasid.
 • ELL võib tasuda erandkorras kohaliku transpordi ja parkimistasu kulusid.
 • ELL võib tasuda erandkorras bensiinikulu (väljaarvestatult 10 l/ 100 km). Taotlusesse lisada prognoositav kütusekulu täpsemalt + kilometraaž. Aruandesse lisada kuludokumendid.
 • ELL võib eraldada loometoetusi erialaselt põhjendatud keeleõppeks 75% mahus üldkulust.
 • Taotluses võib jätta täitmata viimase kolme aasta lavastuste lahtri (või lahtri kustutada), kuna kodulehel ülevalolev loomeregister toimib liikmete loomingulise tegevuse andmebaasina (eeldame, et liige on järjepidevalt kaasajastanud oma andmeid).

Aruandlus:

 • Stipendiumi aruandlus tuleb esitada ühe kuu jooksul toimunud sõidust-koolitusest vms (taotluses esitatud kasutamisajavahemiku lõppemise kuupäevast). Aruandluse hilinemise puhul ei võta juhatus taotleja võimalikku uut avaldust otsustamisele poole aasta jooksul korrektse aruandluse esitamise kuupäevast.
 • Aruandluse kuludokumendid võivad olla kas originaalid või koopiad (aruandluse digikujul esitades), kuid lisatud peavad olema maksekorraldused.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud aruandlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Kuludokumentide puhul ei aktsepteerita sularaha väljamineku ja sissetuleku ordereid (Euroopa Liidu piires).

Stipendiumi või toetuse välja maksmine toimub nädala jooksul juhatuse koosoleku otsusest.