ELL põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing EESTI LAVASTAJATE LIIT (edaspidi Liit) on üleriigiline teatrilavastajate kutseühendus.
1.2. Liidu eesmärk on arendada Eesti teatrikunsti ja -kultuuri, seista oma liikmete palga- ja sotsiaalsete huvide eest, samuti kaitsta oma liikmete loomingulisi ja autoriõiguslikke huve.
1.3. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:
1.3.1. esindab oma liikmete huve töölepingulistes suhetes, samuti lavastajate loomingut reglementeerivate ja kaitsvate seaduste väljatöötamisel ning rakendamisel;
1.3.2. esindab vajaduse korral oma liikmeid töölepingualaste läbirääkimiste ja muude oma kutsega seotud küsimustes;
1.3.3. kaitseb oma liikmete teatrialasest tegevusest tulenevaid mittevaralisi ja varalisi õigusi Eesti Autoriõiguse seaduse mõistes ning Loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel;
1.3.4. aitab oma liikmetel end erialaselt täiendada;
1.3.5. organiseerib avalikke kunsti- ja kultuuriüritusi ja tegeleb infoga;
1.3.6. teeb koostööd teiste teatri- ja kultuuriorganisatsioonidega ning ühendustega Eestis ja välismaal.
1.4. Liit on asutatud Eesti Lavastajate Liidu asutamiskoosolekul 28.oktoobril 1992.aastal.
1.5. Liidu aadress on Tallinn 10111, Uus tn.5.
1.6. Liidul on pangaarve, pitsat ja sümboolika.
1.7. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast.

 

2. LIIKMED

2.1. Liidu liikmeteks võivad olla:
2.1.1. isikud, kes töötavad koosseisuliste lavastajatena kutselistes teatrites;
2.1.2. vabakutselised lavastajad, samuti lavastavad näitlejad, dramaturgid, kunstnikud jne, kes on teinud vähemalt kaks lavastust kutselises teatris;
2.1.3. isikud, kes on saanud teatrialase hariduse ning töötavad koosseisuliste lavastajatena harrastusteatrites ning on seda teinud vähemalt kaks aastat;
2.1.4. teatrikoolides töötavad lavastajad.
2.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku kirjaliku avalduse põhjal.
2.3. Liidu liikmel on õigus:
2.3.1. valida ja olla valitav Liidu juhatusse ja revidendiks;
2.3.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
2.3.3. kasutada Liidu poolt sätestatud korras Liidu vara;
2.3.4. Liidust välja astuda.
2.4. Liidu liige on kohustatud:
2.4.1. tundma ja täitma Liidu põhikirja;
2.4.2. tasuma liikmemaksu.
2.5. Liikmemaksu suuruse ja selle kogumise viisid otsustab Liidu üldkoosolek. Liige, kes ei ole mõjuva põhjuseta kaks aastat tasunud liikmemaksu, arvatakse juhatuse koosoleku otsusega liikmete hulgast välja. Pikaajalise haiguse, tööta oleku vms põhjusel võib juhatus vabastada liikme tema avalduse alusel liikmemaksu tasumisest osaliselt või täielikut või teatud ajaks. Pensionile siirdunud liikmelt pensionilt liikmemaksu ei võeta.
2.6. Liidust väljastumiseks peab liige esitama juhatusele kirjaliku avalduse või teatama oma soovist üldkoosolekule, mis kantakse protokolli.

 

3. LIIDU TEGEVUSE JUHTIMINE

3.1. Liidu organid on üldkoosolek ja juhatus.
3.2. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Selle toimumise aja ja koha määrab juhatus, kes teatab liikmetele koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast vähemalt kuu aega ette.
3.3. Üldkoosolek:
3.3.1. võtab vastu Liidu põhikirja ja teeb selles muudatusi;
3.3.2. valib Liidu esimehe ja juhatuse liikmed;
3.3.3. valib kaks revidenti volitustega kuni järgmise üldkoosolekuni;
3.3.4. kinnitab tegevusplaani ja eelarve ning otsustab liikmemaksu suuruse;
3.3.5. vaatab läbi Liidu tegevus- ja finantsaruanded;
3.3.6. otsustab Liidu tegevuse lõpetamise;
3.3.7. arutab teisi Liidu tegevust ja huvisid puudutavaid küsimusi.
3.4. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui 1/10 liikmeskonnast seda nõuab. Sellisel juhul tuleb koosolek korraldada hiljemalt kaks kuud pärast seda, kui kokkukutsumise nõudmine Liidu juhatuse kätte jõuab.
3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on reeglitepäraselt kokku kutsutud.
Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Vajaduse korral võib liige kirjaliku avalduse alusel oma hääle delegeerida teisele Liidu liikmele.
3.6. Juhatus saab volitused üldkoosolekult ja need kehtivad kuni järgmise üldkoosolekuni. Juhatusel võib olla kolm kuni seitse liiget. Juhatuse esimehe ülesandeid täidab üldkoosoleku otsuse alusel Liidu esimees. Juhatus valib oma liikmete hulgast aseesimehe, nimetab tööle sekretäri ning teised vajalikud töötajad. Kvoorum on juhatuse esimees või aseesimees. Juhatuse koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui vähemalt kaks juhatuse liiget seda soovivad. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
3.7. Juhatus võib nimetada töörühmi konkreetse probleemi lahendamiseks.
3.8. Liidu nimel on õigus alla kirjutada dokumentidele Liidu esimehel, aseesimehel, sekretäril või juhatuse poolt selleks volitatud isikul. Õigustoimingutes võivad esindada Liitu kaks juhatuse liiget ühiselt.

 

4. LIIDU TEGEVUS LOOVISIKUTE JA LOOMELIITUDE SEADUSE RAKENDAMISEL

4.1. Liidu loomealaks on lavastuskunst.
4.2. Liit peab arvestust liidu liikme loomealal loodud või esitatud teoste üle.
4.3. Liit eraldab liidu liikmeks olevatele vabakutselistele loovisikutele vabakutselise loovisiku loometoetust ja liidu liikmeks olevatele loovisikutele stipendiumi loometegevuseks ja sellega seotud täiendõppeks.
4.4. Vabakutselistele loovisikutele loometoetuse määramise ja loovisikutele loometegevuseks ja sellega seotud täiendõppeks stipendiumite eraldamise otsustab liidu juhatus, kes täidab loometoetuse määramise komisjoni ülesandeid loovisikute ja loomeliitude seaduse § 17 tähenduses. Loometoetuse määramisel kaasab juhatus komisjoni riigi esindajana kultuuriministeeriumi nimetatud ametniku.
4.5. Liidu juhatus kinnitab:
4.5.1. korra, mille kohaselt tuleb teatada teostest, mille Liidu liige on Liidu loomealal loonud või esitanud ja nende registreerimise korra;
4.5.2. Loometoetuste ja stipendiumide eraldamise komisjoni töökorra;
4.5.4. Liidu liikmeksolevale loovisikule makstavate stipendiumide ja muude hüvitiste maksmise alused ja korra.

 

5. FINANTSMAJANDUSLIKU TEGEVUSE ALUSED

5.1. Oma tegevuse finantseerimiseks kogub Liit liikmemakse, võtab vastu abi, kingitusi, pärandusi; korraldab heategevusetendusi ning tuluõhtuid, samuti kirjastab oma tegevuseks vajalikke materjale. Liit võib omada ja vallata kinnisvara ja väärtpabereid.
5.2. Liidu tegevus- ja rahandusaasta on kalendriaasta. Bilanss ja aastaaruanne peavad valmis olema hiljemalt 30 päeva enne aastakoosolekut. Üldkoosolek valib Liidu finantsmajandusliku olukorra revideerimiseks kaks revidenti, kelle volitused kestavad järgmise üldkoosolekuni. Revidendid peavad oma seisukoha juhatusele esitama hiljemalt 14 päeva enne üldkoosolekut.
5.3. Liit peab raamatupidamislikku arvestust ja maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seadusandluses ettenähtud korras.

 

6. LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

6.1. Liidu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul osalejaist. Ettepanek Liidu tegevuse lõpetamise kohta peab olema välja saadetud koosoleku kutse päevakorras.
6.2. Liidu likvideerimisel järele jäänud vara kasutatakse üldkoosoleku otsuse põhjal punktis 1.2. nimetatud eesmärkide heaks.

 

Eesti Lavastajate Liidu põhikirja täiendused (vastavalt Loovisikute ja loomeliitude seadusele) on vastu võetud ELL üldkoosolekul 28.veebr. 2010

Peeter Raudsepp
ELL esimees

Toomas Lõhmuste
ELL esimehe asetäitja

Top